BIZNES

Zawieszenie postępowania administracyjnego na wniosek strony i z urzędu

pozew o zapłatę

Postępowanie administracyjne to postępowanie o charakterze publicznoprawnym, w ramach którego. organ administracji publicznej rozstrzyga o prawach i obowiązkach strony postępowania w formie decyzji administracyjnej. Postępowanie administracyjne może być wszczęte na wniosek lub z urzędu.

Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko. Są jednak sytuacje, gdy postępowanie administracyjne nie może zakończyć się szybko nie z winy organu – w przypadku zawieszenia postępowania administracyjnego. Zawieszenie postępowania administracyjnego może być obligatoryjne i fakultatywne.

Kiedy obowiązkowe jest zawieszenie postępowania administracyjnego?

Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:

1. w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony albo zarządcy sukcesyjnego do udziału w postępowaniu nie jest możliwe, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe;

2. w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony;

3. w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych;

4. w razie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, gdy postępowanie toczyło się z udziałem zarządcy sukcesyjnego, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłego do udziału w postępowaniu nie jest możliwe, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe;

5. gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;

6. na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy stroną postępowania jest podmiot w restrukturyzacji.

Wznowienie postępowania administracyjnego

Gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony, z zastrzeżeniem, że jeśli zawieszenie nastąpiło na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, organ administracji publicznej podejmie postępowanie na jego wniosek.

Kiedy możliwe jest zawieszenie postępowania administracyjnego?

Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Czynności organu podczas zawieszenia postępowania

Organ administracji publicznej, który zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu, poczyni równocześnie niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania. Tak samo postąpi organ w razie zawieszenia z tej samej przyczyny postępowania wszczętego na żądanie strony, jeżeli interes społeczny przemawia za załatwieniem sprawy. Jeżeli zawieszenie nastąpiło z powodu oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu lub innego organu, organ administracji publicznej wystąpi równocześnie do właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo wezwie stronę do wystąpienia o to w oznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że już zwróciła się w tej sprawie do właściwego organu lub sądu.

W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.

Zawieszenie postępowania administracyjnego a bieg przedawnienia

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w przepisach.

Sprawdź także...