POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Zażalenie na klauzulę wykonalności – jak wstrzymać egzekucję komorniczą? Prosty wzór zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności

upadlosc

Klauzula wykonalności to element niezbędny, by móc skierować wyrok, nakaz zapłaty, akt notarialny, jak oświadczenie o poddaniu się egzekucji czy ugodę sądową do postępowania komorniczego. Wierzyciel posiadający np. prawomocny wyrok może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności staje się tytułem wykonawczym i w ten sposób otwiera drogę do postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności

W postępowaniu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności sąd nie bada kwestii merytorycznych związanych z istnieniem obowiązku świadczenia. Może się więc okazać, że nie było podstaw do nadania klauzuli wykonalności, a mimo tego wierzyciel wystąpił o jej nadanie, po czym skierował sprawę do komornika. Dłużnik przez bezprawną egzekucją może się bronić, m.in. poprzez złożenie zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Zażalenie na klauzulę wykonalności – gdzie je złożyć?

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności należy złożyć do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. 

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – termin

Zażalenie na klauzulę wykonalności należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Przed nadaniem zawiadomienia komornik dokona zajęcia na majątku dłużnika, zgodnie z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego złożonym przez wierzyciela. W braku złożenia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w terminie 7 dni, postanowienie stanie się prawomocne.

Zażalenie na klauzulę wykonalności – wymogi formalne

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności powinno wskazywać:

1. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2. oznaczenie sądu, do którego jest składane;

3. oznaczenie rodzaju pisma – tj. zażalenie dłużnika na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności;

4. oznaczenie postanowienia, od którego jest składane;

5. sygnaturę akt sprawy;

6. wskazanie zarzutu wobec postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności;

7. zwięzłe uzasadnienie zarzutu;

8. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

9. wymienienie załączników i ich załączenie, jeśli są załączane do zażalenia;

10. dowód uiszczenia opłaty od zażalenia, chyba że dłużnik złożył wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych lub już został zwolniony.

Opłata od zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie klauzuli wykonalności wynosi 50 złotych.

Zażalenie na klauzulę wykonalności – zarzuty

Jak już wspomniałam, w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd nie bada przesłanek merytorycznych związanych z istnieniem świadczenia. Zatem zarzuty na jakich można oprzeć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności mogą mieć wyłącznie charakter formalny. Na przykład zarzutem formalnym będzie zarzut nadania przez sąd klauzuli wykonalności w sprawie, w której wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Zażalenie na klauzulę wykonalności – zawieszenie postępowania egzekucyjnego

W zażaleniu na klauzulę wykonalności dłużnik może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Ponadto, sąd, jeśli uzna to za stosowne, może zawiesić postępowanie egzekucyjne z urzędu.

Zażalenie na klauzulę wykonalności – wzór

Przy uwzględnieniu wskazanych powyżej wymogów formalnych, zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności może brzmieć w sposób następujący:

Wnoszę o:

– uchylenie postanowienia Sądu … w … , Wydział … z dnia … r. w przedmiocie nadania (wyrokowi, nakazowi zapłaty, aktowi notarialnemu, ugodzie sądowej) klauzuli wykonalności zważywszy na fakt, iż (treść zarzutu).

– zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

(treść uzasadnienia)

Zażalenie na klauzulę wykonalności a powództwo opozycyjne i ekscendencyjne 

Jak wspomniałam wyżej, sąd wydając postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nie bada sprawy merytorycznie. Rozpatruje wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyłącznie pod kątem formalnym. W związku z tym, zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności również może być oparte wyłącznie o zarzuty formalne.

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności to nie jedyny środek obrony przed bezprawną egzekucją.

Jeżeli dłużnik nie zgadza się ze wszczętą egzekucją ze względu na przesłanki materialnoprawne, środkiem zaskarżenia, który służy obronie przed egzekucją w tych okolicznościach będzie powództwo przeciwegzekucyjne: powództwo opozycyjne  lub powództwo ekscendencyjne. 

Powództwo przeciwegzekucyjne: dowiedz się jak dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia 

Sprawdź także...