BIZNES MARKETING UMOWY

Jak zmienić i rozwiązać umowę zawartą przez e-mail?

rozwiazanie umowy e-mail

Zmiana, rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie od umowy to czynności następujące po zawarciu umowy, w sytuacji gdy z pewnych przyczyn strony postanowią zmodyfikować zasady współpracy lub ją zakończyć. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zmiana postanowień umowy wymaga konsensusu obu stron. Rozwiązanie umowy również wymaga zgody wszystkich stron umowy, jednakże w wyjątkowych sytuacjach umowę może wypowiedzieć lub odstąpić od niej jedna ze stron.

Jaką formę prawną ma umowa zawarta przez e-mail?

Zasady dotyczące zmiany, rozwiązania, wypowiedzenia i odstąpienia od umowy są uwarunkowane formą prawną umowy. Wielu wydaje się, że umowa zawarta przez wymianę e-maili to umowa elektroniczna. Takie przypuszczenie jest błędne. Umowa zawarta przez wymianę wiadomości w formie elektroniczną nie jest umową elektroniczną, lecz umową zawartą w formie dokumentowej.

Sprawdź: Umowa elektroniczna zawarta przez e-mial, sms, messenger

Zastosowanie do umowy zawartej przez wymianę wiadomości drogą elektroniczną mają przepisy dotyczące umów zawieranych w formie dokumentowej, chyba że w samej umowie strony postanowiły uregulować te zasady inaczej.

Jak należy wypowiedzieć i zmienić umowę?

Przede wszystkim zasady zmiany umowy mogą uregulować strony, które ją zawarły. Przepisy w tym zakresie mają charakter semiimperatywny, a to znaczy, że mają zastosowanie jeśli strony nie dokonają w tym zakresie własnych ustaleń. Jednakże w przypadku umów zawartych przez wymianę e-maili, które charakteryzuje wysoki stopień odformalizowania raczej trudno by szukać postanowień dotyczących formy prawnej na wypadek zmiany lub rozwiązania umowy.

Zmiana umowy zawartej przez wiadomości e-mail

Zgodnie z art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Oznacza to, że jeśli umowa została zawarta w formie dokumentowej, tj. poprzez wymianę wiadomości elektronicznych, zmiana umowy możliwa jest w takiej samej formie. Dla zmiany wystarczy ustalenie zmian w sposób dorozumiany. Sprawdź: negocjacje – kiedy dochodzi do zawarcia lub zmiany umowy?

Rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie od umowy zawartej przez wiadomości e-mail

Zgodnie z art. 77 § 2 Kodeksu cywilnego jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę. Zatem jeśli umowa została zawarta w formie dokumentowej, tj. poprzez wymianę wiadomości elektronicznych, rozwiązane umowy, odstąpienie od niej i jej wypowiedzenie możliwe jest w formie formie dokumentowej, chyba, że przepisy lub umowa zastrzegają inną formę. Jeżeli mamy do czynienia z umową nienazwaną – czyli taką, która nie jest uregulowana w przepisach, jak np. umowa barterowa, jej wypowiedzenie, rozwiązanie i odstąpienie od niej możliwe jest w formie dokumentowej. W przypadku umów uregulowanych wprost w Kodeksie cywilnym warto sprawdzić w przepisach czy forma rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy nie została uregulowana w sposób szczególny.

Sprawdź także...